Friday, 25 November 2011

Jurnal kajian Pembangunan / Pembinaan


Jurnal kajian Pembangunan / Pembinaan
ULASAN JURNAL KAJIAN PEMBANGUNAN/PEMBINAAN
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
TAJUK
Tajuk: Pembinaan Sistem Pembelajaran berasaskan Simulasi Interaktif 
menerusi Web bagi Kursus Telekomunikasi dan Rangkaian.
Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia
Jilid 1, Nombor 1, Mac 2011
Tajuk: Developing a Web-Based Instruction Blended Learning Model
Using the Creative Problem  Solving Process for Developing Creative Thinking and Problem - Solving Thinking of Undergraduate Students.
(Membangunkan Web berasaskan model blended learning,  Menggunakan pemikiran Kreatif - Proses Penyelesaian masalah untuk membangunkan pemikiran kreatif dan Penyelesaian pemikiran masalah pelajar prasiswazah
Tajuk Reka bentuk pembangunan prototaip perisian
pembelajaran matematik vatrans yang berasaskan penggabungan pemikiran visualisasi dan analisis
PENULIS
Shaharuddin Bin Md Salleh & Zaidatun Binti Tasir
Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi MalaysiaKhachakrit Liamthaisong Sangkom Pumipuntu , Sanit Kayapard.
Educational Technology and Communications
The Faculty of Informatics, Mahasarakham University.
European Journal of Social Sciences – Volume 24, Number 2 (2011)
Mohd Salleh Abu
 & Tan Wee Chuen.
Jurnal Teknologi, 34(E) Jun 2001: 1–8© Universiti Teknologi Malaysia
ULASAN JURNAL KAJIAN PEMBANGUNAN/PEMBINAAN
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
TUJUAN KAJIAN
Kajian  ini bertujuan membangunkan dan menilai keberkesanan  simulasi berasaskan web. Proses  reka bentuk  dan  pembangunan  laman  web  secara  keseluruhannya  menggunakan  model  reka  bentuk pembangunan  ADDIE  serta  model  ARCS  bagi  menerapkan  elemen  motivasi  dan  pendekatan
konstruktivisme  dengan  simulasi  sebagai  strategi  pengajaran.  Beberapa  perisian  pengarangan  laman  web, simulasi dan suntingan digital digunakan sebagai alatan membangunkan Simulasi berasaskan web.
Tujuan penyelidikan ini adalah :1) untuk membina Web berasaskan model  blended learning,  yang dikisar menggunakan kreatif proses penyelesaian masalah untuk membangunkan pemikiran kreatif dan penyelesaian masalah pemikiran pelajar prasiswazah, 2) untuk memeriksa hasil pelaksanaan arahan yang dibangunkan Web berasaskan model  blended learning, 3) untuk mengesahkan arahan yang dibangunkan Web berasaskan model  blended learning.
Tujuan Kajian ini  adalah untuk menyediakan suatu asas reka bentuk pembangunan perisian alat pembelajaran yang dijangka mampu untuk membantu pelajar mempertingkatkan pemikiran Visualisasi dan Analisis di samping menggalakkan penggabungan kedua-dua jenis pemikiran matematik ini semasa mempelajari beberapa tajuk matematik tertentu.
METODOLOGI
Kajian  ini  lebih  berbentuk pembangunan  suatu bahan  pembelajaran berasaskan  komputer  iaitu  simulasi berasaskan web.  Kandungan  laman  web  menjurus  kepada  kursus  Telekomunikasi  dan  Rangkaian  dengan  menjadikan beberapa  buku,  rujukan  Internet  serta  modul  sebagai  panduan.  Penyampaian  dilaksanakan  secara
interaktif  dengan  teori  konstruktivisme  sebagai  pendekatan  pengajaran.   Model  reka  bentuk  ADDIE  telah  digunakan  sebagai  memudahkan  proses  pembangunan  selain penggunaan  unsur motivasi  dari model ARCS.
model  blended learning. Model Blended Learning ini pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap-muka dan secara virtual. Menurut Semler (2005):
Kajian ini dilakukan menggunakan bahasa pengaturcaraan Visual Basic 5 (VB5).Rekabentuk pembangunan VATrans adalah berasaskan teori pembelajaran yang
berkaitan dengan pemikiran Visualisasi dan Analisis . Kandungan dan aktiviti pembelajaran dalam VATrans ini direka bentuk dalam dua struktur utama iaitu Sistem Tutorial dan Sistem Penyelesai Masalah.
ULASAN JURNAL KAJIAN PEMBANGUNAN/PEMBINAAN
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
INSTRUMEN/
DAPATAN
Instrumen kajian  ini  ialah soal  selidik dan  temubual menerusi  forum atas  talian. Data  diambil  melalui  soal  selidik  ke  atas  10  orang  sampel  yang  diambil  secara  bertujuan  dalam kalangan  pelajar  Sarjana  Muda  di  Fakulti  Pendidikan  yang  mendaftar  kursus  Telekomunikasi  dan
Rangkaian. sampel pelajar yang  dipilih secara bertujuan  telah dianalisis
menggunakan analisis  deskriptif dengan mendapatkan skor min  dan peratus. Perisian  SPSS digunakan
untuk menganalisis data.   Manakala data kualitatif yang diperolehi dari  temubual telah dianalisis secara kualitatif  menerusi  pembentukkan tema.
Instrumen Penyelidikan maju belajar mengajar, model,ujian pemikiran kreatif Torrance, ujian penyelesaian masalah pemikiran, ujian pencapaian. pembelajaran, borang penyertaan penilaian, satu bentuk penilaian kerja dan soal selidik mengenai pendapat pelajar.
Pembangunan
VATrans hanya ditumpukan kepada satu topik matematik yang memerlukan tahap
pemikiran Visualisasi dan Analisis yang tinggi. Untuk tujuan ini, pengkaji telah memilih topik matematik Tranformasi Geometri peringkat menengah rendah (yang juga berkaitan dengan akronim VATrans ini).
ANALISIS YANG DIJALANKAN
Bagi  menjawab  persoalan  kajian  1  hingga  5, data kuantitatif  yang  telah  diperolehi  dianalisis
menggunakan analisis  deskriptif  dengan  mendapatkan skor min  dan  peratus.  Perisian  SPSS  telah digunakan untuk menganalisis data berkenaan.   Bagi persoalan kajian 6, data kualitatif  yang diperolehi
dari  temubual  telah  dianalisis  menerusi  pembentukkan  tema.   

Analisis data statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang dikumpul adalah peratusan, min,
sisihan piawai, korelasi mudah dan sampel bergantung kepada ujian-t(T- test).

Latihan VATrans direkabentuk dalam bahagian penyelesai masalah untuk
membolehkan pelajar meneroka konsep bagi setiap tajuk kecil berdasarkan pem-
belajaran daripada bahagian tutorial VATrans. Soalan-soalan dalam Latihan
tidak dijanakan oleh VATrans dan pelajar bebas meneroka idea dan menyemak idea mereka. Bingkai tertentu direkabentuk untuk membimbing pelajar membuat Analisis terhadap Visualisasi yang diperhatikan melalui pembentukkan perhubungan
nilai Translasi dalam Translasi Songsang .
ULASAN JURNAL KAJIAN PEMBANGUNAN/PEMBINAAN
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
RUMUSAN
Berdasarkan  pandangan  pelajar  dalam  kajian  ini,  maka  penulis merumuskan bahawa  pembelajaran menerusi simulasi berasaskan web dapat memberi satu medium alternatif kepada pelajar untuk belajar. Ini disokong  oleh  dapatan  kajian  Syrjakow  et  al  (2000)  bahawa  dengan  adanya  simulasi berasaskan web, maka pembelajaran  jarak  jauh dapat dilaksanakan dengan berkesan  selain pelajar boleh belajar dimana- mana dan pada bila-bila masa sahaja.   Linser dan Naidu (1999) yang menyatakan bahawa pembelajaran  simulasi berasaskan web dapat mengwujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan produktif.
Hasil kajian ini menunjukkan kesan perlaksanaan arahan yang dibangunkan Web berasaskan model  blended learning
dalam pemikiran kreatif, pemikiran penyelesaian masalah dan pembelajaran daripada ijazah pertama
pelajar-pelajar di peringkat tinggi. Pengajar dan orang-orang yang yang berkenaan harus menyokong dan menetapkan cara-cara untuk membangunkan  Web berasaskan model  blended learning yang lengkap untuk menyediakan pelajar satu faedah yang maksimum.
Satu kerangka teori ringkas berkaitan reka bentuk pembangunan prototaip alat pembelajaran yang dijangka mampu untuk membantu pelajar mempertingkatkan pemikiran Visualisasi dan Analisis di kalangan pelajar di samping menggalakkan penggabungan kedua- dua jenis pemikiran matematik ini semasa mempelajari beberapa tajuk matematik tertentu. Selain itu, kerangka ini dijangka berguna kepada pereka bentuk perisian dan multidedia untuk menjadikan ia sebagai satu perisian yang sempurna dan baik.


Rujukan:
  1. http://teknologimalaysia.academia.edu/ShaharuddinMdSalleh/Papers/487315/_Pembinaan_Sistem_Pembelajaran_berasaskan_Simulasi_Interaktif_menerusi_Web_bagi_Kursus_Telekomunikasi_dan_Rangkaian
  2. www.eurojournals.com/EJSS_24_2_10.pdf
  3. http://eprints.utm.my/980/1/JT34E1.pdf
 

Rumusan keseluruhan jurnal

Tajuk jurnal
Jurnal 1:-Tajuk: Pembinaan Sistem Pembelajaran berasaskan Simulasi Interaktif menerusi Web bagi Kursus Telekomunikasi dan Rangkaian.

Jurnal 2 :- : Developing a Web-Based Instruction Blended Learning Model Using the Creative Problem  Solving Process for Developing Creative Thinking and Problem- Solving Thinking of Undergraduate Students.( (Membangunkan Web berasaskan model blended learning,  Menggunakan pemikiran Kreatif -Proses Penyelesaian masalah untuk membangunkan pemikiran kreatif dan Penyelesaian pemikiran masalah pelajar prasiswazah)

Jurnal 3:- Reka bentuk pembangunan prototaip perisian pembelajaran matematik vatrans yang berasaskan penggabungan pemikiran visualisasi dan analisis.

Ketiga tiga jurnal ini mengenai Jurnal kajian Pembangunan / Pembinaan.Jurnal 1 mengenai pembinaan manakala jurnal 2 dan 3 mengenai pembangunan.

jurnal 1. membangunkan dan menilai keberkesanan  simulasi berasaskan web. Proses  reka bentuk  dan  pembangunan  laman  web  secara  keseluruhannya  menggunakan  model  reka  bentuk pembangunan  ADDIE  serta  model  ARCS  bagi  menerapkan  elemen  motivasi  dan  pendekatan konstruktivisme  dengan  simulasi  sebagai  strategi  pengajaran.  Beberapa  perisian  pengarangan  laman  web, simulasi dan suntingan digital digunakan sebagai alatan membangunkan Simulasi berasaskan web. Berdasarkan  pandangan  pelajar  dalam  kajian  ini,  maka  penulis merumuskan bahawa  pembelajaran menerusi simulasi berasaskan web dapat memberi satu medium alternatif kepada pelajar untuk belajar. Ini disokong  oleh  dapatan  kajian  Syrjakow  et  al  (2000)  bahawa  dengan  adanya  simulasi berasaskan web, maka pembelajaran  jarak  jauh dapat dilaksanakan dengan berkesan  selain pelajar boleh belajar dimana- mana dan pada bila-bila masa sahaja.   Linser dan Naidu (1999) yang menyatakan bahawa pembelajaran  simulasi berasaskan web dapat mengwujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan produktif.
Jurnal 2
Tujuan penyelidikan ini adalah untuk membina Web berasaskan model  blended learning,  yang dikisar menggunakan kreatif proses penyelesaian masalah untuk membangunkan pemikiran kreatif dan penyelesaian masalah pemikiran pelajar prasiswazah. Yang kedua adalah  untuk memeriksa hasil pelaksanaan arahan yang dibangunkan Web berasaskan model  blended learning,dan yang terakhir  untuk mengesahkan arahan yang dibangunkan Web berasaskan model  blended learning.kajian ini menunjukkan kesan perlaksanaan arahan yang dibangunkan Web berasaskan model blended learning dalam pemikiran kreatif, pemikiran penyelesaian masalah dan pembelajaran daripada ijazah pertama pelajar-pelajar di peringkat tinggi. Pengajar dan orang-orang yang yang berkenaan harus menyokong dan menetapkan cara-cara untuk membangunkan  Web berasaskan model  blended learning yang lengkap untuk menyediakan pelajar satu faedah yang maksimum.
Jurnal 3
Tujuan Kajian ini menyediakan suatu asas reka bentuk pembangunan perisian alat pembelajaran yang dijangka mampu untuk membantu pelajar mempertingkatkan pemikiran Visualisasi dan Analisis di samping menggalakkan penggabungan kedua-dua jenis pemikiran matematik ini semasa mempelajari beberapa tajuk matematik tertentu.
Satu kerangka teori ringkas berkaitan reka bentuk pembangunan prototaip alat pembelajaran yang dijangka mampu untuk membantu pelajar mempertingkatkan pemikiran Visualisasi dan Analisis di kalangan pelajar di samping menggalakkan penggabungan kedua- dua jenis pemikiran matematik ini semasa mempelajari beberapa tajuk matematik tertentu. Selain itu, kerangka ini dijangka berguna kepada pereka bentuk perisian dan multidedia untuk menjadikan ia sebagai satu perisian yangSatu kerangka teori ringkas berkaitan reka bentuk pembangunan prototaip alat pembelajaran yang dijangka mampu untuk membantu pelajar mempertingkatkan pemikiran Visualisasi dan Analisis di kalangan pelajar di samping menggalakkan penggabungan kedua- dua jenis pemikiran matematik ini semasa mempelajari beberapa tajuk matematik tertentu. Selain itu, kerangka ini dijangka berguna kepada pereka bentuk perisian dan multidedia untuk menjadikan ia sebagai satu perisian yang sempurna dan baik.

No comments:

Post a Comment