Tuesday, 8 November 2011

Jurnal Kuantitatif

ULASAN JURNAL KUANTITATIF
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
TAJUK
Tajuk:A Comparison of Student Perceptions of their Computer Skills to their Actual Abilities (Perbandingan Persepsi Pelajar daripada Kemahiran komputer mereka untuk Abilities sebenar mereka)
Tajuk: Exploring the behavioural patterns in project-based learning
with online discussion: quantitative content analysis and progressive sequential analysis
 (Meneroka corak kelakuan dalam projek-berasaskan pembelajaran
dengan perbincangan online: kandungan analisis kuantitatif dan
progresif analisis berjujukan)
Tajuk Faktor penggunaan komputer dan kaitannya dengan kesediaan mengikuti pembelajaran dalam
talian di kalangan pelajar sarjana
PENULIS
Donna M. Grant, Alisha D. Malloy, and Marianne C. Murphy North Carolina Central University, Durham, NC, USA
Dr. Huei-Tse Hou
National Taiwan University of Science and Technology, Taipei, Taiwan
Zaidatun Tasir,
Jamalludin Harun dan Lim ser yen. Jurnal Teknologi, 44(E) Jun 2006: 75–91 Universiti Teknologi Malaysia
TUJUAN KAJIAN
Tujuan kajian ini adalah untuk menilai persepsi pelajar atau kemahiran aplikasi komputer dengan membandingkan persepsi ini bagaimana dia sebenarnya melakukan penilaian komputer sebelum mengambil kursus pengenalan teknologi maklumat kolej yang diperlukan.
Objektif utama dalam kajian ini.  analisis tingkah laku sebenar dalam pembelajaran berasaskan projek yang menggabungkan perbincangan dalam talian Menganalisis corak tingkah laku lagi boleh meneroka sebab-sebab yang berpotensi dan
sifat-batasan yang dinyatakan dalam jurnal ini.  Penemuan ini juga boleh dijadikan sebagai rujukan penting bagi guru-guru kepada strategi yang digunakan untuk campur tangan dan bimbingan dalam projek-berasaskan pembelajaran yang menggabungkan talian forum.

Tujuan Kajian ini ialah:
  1. Meninjau sikap dan kecelikan penggunaan komputer di kalangan pelajar Sarjana Pendidikan.
  2. Meninjau kemudahan komputer di tempat pengajian pelajar Sarjana Pendidikan.
  3. Mengenal pasti faktor penggunaan komputer yang utama di kalangan pelajar sarjana
  4. Mengenal pasti kesediaan pelajar sarjana untuk mengikuti PDT.
  5. Mengenal pasti hubungan di antara faktor-faktor penggunaan komputer dengan kesediaan pelajar sarjana untuk mengikuti PDT.
ULASAN JURNAL  KUANTITATIF
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
PENDEKATAN
Kajian ini adalah satu kajian kuantitatif berbentuk kaji selidik dan instrumen penilaian dalam talian. sembilan hipotesis dibangunkan untuk menguji persepsi pelajar, prestasi sebenar, dan potensi perbezaan dalam persepsi dan prestasi.
Dalam kajian ini, analisis kandungan kuantitatif dan analisis berurutan yang progresif telah diterima pakai. Kajian ini juga dianggap ciri-ciri perbincangan dalam talian dan mencadangkan skim pengekodan  yang secara khusus kepada tingkah laku dalam perbincangan dalam talian pembelajaran berasaskan projek.
Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif   merangkumi reka bentuk kajian, instrumen kajian, populasi dan persampelan, dan prosidur kajian dan analisis data. Reka bentuk kajian ini ialah
kajian kuantitatif jenis tinjauan. Data-data yang diperlukan untuk kajian ini dikumpul melalui borang soal selidik yang merangkumi beberapa konstruk.
PERSAMPELAN
Sampel kajian beliau adalah pelajar Ijazah Pertama yang mendaftar di universiti awam bersaiz sederhana. Pelajar-pelajar ini telah mendaftar di kursus komputer aplikasi perniagaan pengenalan.
Kursus ini adalah kursus-satunya teknologi maklumat yang diperlukan untuk semua pelajar-pelajar yang mengikuti jurusan dalam Pusat Pengajian Perniagaan.


Peserta dalam kajian kes ini adalah 70 pelajar kolej belajar pengurusan, kesemua mereka telah menyiapkan maklumat yang berkaitan dengan kursus dan mampu menggunakan forum dalam talian. Kajian ini disusun berasaskan projek aktiviti pembelajaran yang menggabungkan perbincangan dalam talian dalam kursus pengurusan yang telah dijalankan oleh pelajar-pelajar ini.
Populasi kajian ini ialah semua pelajar Sarjana Pendidikan yang mengikuti jenis
pengajian kerja kursus serta kombinasi kerja kursus dan penyelidikan  (N = 388). bilangan
sampel minimum yang diperlukan untuk populasi N = 388 kajian ini ialah sekurang-
kurangnya 196 orang. Oleh yang demikian, seramai 197 orang responden telah dipilih
secara rawak mudah untuk terlibat di dalam kajian ini..
ULASAN JURNAL  KUANTITATIF
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
INSTRUMEN
Dua instrumen telah dibangunkan untuk mencapai objektif untuk kajian ini:kaji selidik untuk menangkap persepsi pelajar kemahiran komputer dan kemahiran penilaian komputer untuk mengukur prestasi sebenar mereka.Alat penilaian menilai pengetahuan mereka tiga kemahiran aplikasi komputer
 Pemprosesan perkataan, persembahan, dan spreadsheet.dengan tiga tahap kecekapan: asas, sederhana, dan maju.

Kajian ini dijalankan  setiap barang dan tindak balas yang dicatatkan oleh pelajar adalah dikodkan berdasarkan kronologi supaya
penyelidik mungkin meneroka corak pembelajaran pelajar berasaskan harian projek. Lag analisis berurutan
(Bakeman & Quera, 1995) yang dibenarkan penyelidik untuk memeriksa sama ada turutan tingkah laku berkod tertentu diikuti oleh orang lain berlaku dengan kepentingan statistik (contohnya, sama ada pelajar-pelajar menunjukkan tingkah laku corak menjalankan ;"awal data-penilaian"; selepas tamat ;"pengumpulan data"; dalam pembelajaran berasaskan projek aktiviti)..
Instrumen kajian yang telah digunakan dalam kajian ini ialah satu borang soal selidik dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yang mengandungi enam bahagian.
Taburan item dan sumber rujukan binaan konstruk item-item mengikut bahagian
ANALISIS YANG DIJALANKAN
Dalam kajian ini, Pelajar diberi kaji selidik pada hari pertama kelas, diminta untuk melengkapkan kaji selidik dan menyerahkannya kepada pengajar sebelum kelas berakhir. Pelajar telah dimaklumkan bahawa kaji selidik itu adalah secara sukarela dan tidak akan menjejaskan prestasi atau penilaian mereka dalam perjalanan.
Kajian ini meliputi hasil kaji selidik kepada menentukan bagaimana dan penilaian permohonan individu dipadankan skor penilaian sebenar mereka.


Dalam kajian ini,sembilan hipotesis dibangunkan kepada persepsi pelajar ujian, prestasi sebenar, dan potensi perbezaan dalam persepsi dan prestasi. Hasil kajian ini menunjukkan beberapa perbezaan dalam persepsi pelajar kemahiran pemprosesan perkataan dan prestasi sebenar mereka, tiada perbezaan dalam persepsi dan prestasi untuk kemahiran persembahan, dan perbezaan yang signifikan dalam persepsi dan prestasi dalam kemahiran spreadsheet.
Untuk analisis kandungan, setiap barang atau maklum balas yang disiarkan dalam forum dikod oleh psikologi profesional penyelidik. Oleh kerana setiap artikel yang dihantar boleh menerima maklum balas yang pelbagai, kajian ini dirawat artikel masing-masing sebagai satu unit:
kandungan artikel telah hantar dianggap sebagai mesej yang pertama, manakala jawapan ia diterima dianggap sebagai yang berterusan mesej yang berdasarkan susunan kronologi mereka. Dengan menggunakan skim pengekodan, alat sandi berkod setiap mesej
berdasarkan kandungan mesej yang dominan dan pada item dalam skim pengekodan terbaik digunakan untuk kandungan mesej. Kod-kod secara kronologi mengarahkan supaya penyelidik boleh menganalisis setiap hari
frekuensi. Selepas perbincangan daripada 14 hari dari aktiviti adalah dikodkan, 180 mesej berkod telah membuahkan. Untuk
memastikan kebolehpercayaan antara alat sandi, seluruh perbincangan telah dikodkan oleh alat sandi lain dengan latar belakang yang sama..


Semua data kajian
ini dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 10.0. Data dianalisis secara deskriptif iaitu melibatkan min dan inferensi iaitu analisis
korelasi Pearson.

ULASAN JURNAL  KUANTITATIF
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
RUMUSAN
Berdasarkan tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan persepsi keseluruhan pelajar komputer kecekapan kemahiran mereka (iaitu, rendah, purata, tinggi) dan tugas prestasi sebenar pada tiga peringkat yang berbeza (iaitu, asas, sederhana, maju) menggunakan tiga komputer perniagaan yang berbeza permohonan
(Iaitu, pemprosesan kata, grafik persembahan, spreadsheet). Tiga prestasi tugas yang berasingan
kategori yang digunakan untuk menganalisis dan membezakan tahap penguasaan pelbagai bagi setiap aplikasi komputer perniagaan belajar. Selain itu, untuk mencapai objektif kajian ini dua instrumen digunakan: kaji selidik untuk menguasai persepsi pelajar komputer mereka sendiri keberkesanan dan penilaian kemahiran komputer alat untuk mengukur kecekapan mereka..
Projek berasaskan pembelajaran yang menggunakan talian persekitaran pembelajaran menjadi semakin popular. Untuk mendalam meneroka pola-pola tingkah laku dan batasan yang dihadapi oleh pelajar dalam pembelajaran berasaskan projek di mana forum dalam talian
digunakan. Kajian ini telah menjalankan kajian kes empirik aktiviti pembelajaran berasaskan projek dalam talian dalam pengurusan Sudah tentu, di mana 70 kolej pelajar mengambil bahagian. Kajian ini menggabungkan dua pendekatan analisis: kuantitatif analisis kandungan dan analisis berurutan progresif. Pendekatan analisis membenarkan penyelidik untuk menerokai dan
menggambarkan kandungan dan pola tingkah laku dalam talian peserta projek perbincangan pembelajaran. Keputusan
menunjukkan bahawa had pelajar termasuk miskin masa pengurusan dan pengumpulan data awal yang tidak mencukupi. pelajar juga menunjukkan kekurangan data proses penilaian yang betul dan analisis menyeluruh yang mencukupi.Batasan mendalam dibincangkan dan cadangan untuk guru-guru dan pembangun perisian pendidikan juga dicadangkan.
 ,
Pada umumnya, kebanyakan dapatan kajian ini selaras dengan dapatan kajian lepas yang berkaitan dengan faktor-faktor penggunaan komputer dan kesediaan mengikuti pembelajaran dalam talian (PDT), walaupun ada juga yang bertentangan Analisis deskriptif terhadap sikap, kecelikan, dan kemudahan komputer menunjukkan bahawa pelajar-pelajar sarjana bersikap positif terhadap penggunaan komputer, tahap kecelikan komputer yang sederhana dan beranggapan bahawa kemudahan di tempat
pengajian mereka adalah tidak mencukupi. Perbandingan min keseluruhan bagi konstruk sikap, kecelikan, dan kemudahan komputer mendapati bahawa faktor penggunaan komputer yang utama di kalangan pelajar sarjana ialah sikap jika
dibandingkan dengan faktor kecelikan dan kemudahan di tempat pengajian. Dalam. soal kesediaan pelajar untuk mengikuti PDT, dapatan kajian merumuskan bahawa pelajar sarjana belum bersedia dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti PDT. Akhir
sekali, faktor penggunaan komputer iaitu sikap dan kecelikan penggunaan komputer
di kalangan pelajar-pelajar sarjana didapati mempunyai hubungan yang sederhana
dan rendah dengan kesediaan mereka mengikuti PDT. Faktor penggunaan komputer
iaitu kemudahan komputer di tempat pengajian pelajar sarjana pula mempunyai
hubungan yang sederhana dengan kesediaan mereka untuk mengikuti PDT.


Rujukan:
  1. www.jite.org/documents/Vol8/JITEv8p141-160Grant428.pdf
  2. www.tojet.net/articles/935.pdf
  3. www.eprints.utm.my/2107/1/JT44E6.pdf
  4.  Rumusan keseluruhan jurnal
Ketiga tiga jurnal ini menggunakan method kuantitatif  mereka yang tersendiri.Mereka menggunakan kaedah dan cara pendekatan yang berlainan.
Dalam jurnal 1, Satu kajian kuantitatif berbentuk kaji selidik dan instrumen penilaian dalam talian. Sembilan hipotesis dibangunkan untuk menguji persepsi pelajar, prestasi sebenar, dan potensi perbezaan dalam persepsi dan prestasi. kajian ini jiga adalah untuk menganalisis dan membandingkan persepsi keseluruhan pelajar komputer kecekapan kemahiran mereka (iaitu, rendah, purata, tinggi) dan tugas prestasi sebenar pada tiga peringkat yang berbeza (iaitu, asas, sederhana, maju) menggunakan tiga komputer perniagaan yang berbeza permohonan iaitu, pemprosesan kata, grafik persembahan, spreadsheet. Tiga prestasi tugas yang berasingan kategori yang digunakan untuk menganalisis dan membezakan tahap penguasaan pelbagai bagi setiap aplikasi komputer perniagaan belajar. Selain itu, untuk mencapai objektif kajian ini dua instrumen digunakan: kaji selidik untuk menguasai persepsi pelajar komputer mereka sendiri keberkesanan dan penilaian kemahiran komputer alat untuk mengukur kecekapan mereka.

.Jurnal 2 pula Projek berasaskan pembelajaran yang menggunakan talian persekitaran pembelajaran menjadi semakin popular. Untuk mendalam meneroka pola-pola tingkah laku dan batasan yang dihadapi oleh pelajar dalam pembelajaran berasaskan projek di mana forum dalam talian digunakan. Kajian ini telah menjalankan kajian kes empirik aktiviti pembelajaran berasaskan projek dalam talian dalam pengurusan Sudah tentu, di mana 70 kolej pelajar mengambil bahagian. Kajian ini menggabungkan dua pendekatan analisis: kuantitatif analisis kandungan dan analisis berurutan progresif. Pendekatan analisis membenarkan penyelidik untuk menerokai dan menggambarkan kandungan dan pola tingkah laku dalam talian peserta projek perbincangan pembelajaran. Keputusan menunjukkan bahawa had pelajar termasuk miskin masa pengurusan dan pengumpulan data awal yang tidak mencukupi. pelajar juga menunjukkan kekurangan data proses penilaian yang betul dan analisis menyeluruh yang mencukupi.Batasan mendalam dibincangkan dan cadangan untuk guru-guru dan pembangun perisian pendidikan juga dicadangkan.
Jurnal 3 Kajian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor penggunaan komputer, iaitu sikap, kecelikan,dan kemudahan komputer di kalangan pelajar Sarjana Pendidikan di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Daripada tiga faktor tersebut, kajian ini ingin mengenal pasti faktor penggunaan komputer yang paling utama di kalangan pelajar. Selain itu, kesediaan pelajar untuk mengikuti pembelajaran dalam talian turut dikaji. Kajian ini juga menguji sama ada wujudnya korelasi yang signifikan antara faktor-faktor penggunaan komputer dengan kesediaan pelajar untuk mengikuti pembelajaran dalam talian. Borang soal selidik telah digunakan untuk mengumpul data-data tersebut. Analisis deskriptif dan ujian korelasi Pearson dua arah pada aras α = 0.01 telah digunakan untuk menjawab persoalan kajian.Dapatan kajian merumuskan bahawa pelajar sarjana belum bersedia dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti pembelajaran dalam talian (PDT). Akhir sekali, faktor penggunaan komputer iaitu sikap dan kecelikan penggunaan komputer di kalangan pelajar-pelajar sarjana didapati mempunyai hubungan yang sederhana dan rendah dengan kesediaan mereka mengikuti PDT. Faktor penggunaan komputer iaitu kemudahan komputer di tempat pengajian pelajar sarjana pula mempunyai hubungan yang sederhana dengan kesediaan mereka untuk mengikuti PDT

No comments:

Post a Comment