Wednesday, 7 December 2011

Jurnal kajian tindakan


 
JURNAL ITEM
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
TAJUK
Action research
Student technology use in a self-access center.
October 2011, Volume 15, Number 3.
Classroom Action Research:  Just how computer savvy are our students? Volume 7, Fall 2008
Kajian tindakan: 
 kajian keberkesanan penggunaan tv pendidikan melalui astro dalam pengajaran dan pembelajaran.
PENULIS
Joachim Castellano, Jo Mynard, and Troy Rubesch .
Kanda University of International Studies, Chiba, Japan
Samuel Anderson-McCoy, English Department,
Losinin Johalin, pasukan kajian tindakan sabah
ABSTRAK
Teknologi telah memainkan peranan yang semakin penting dalam diri akses pembelajaran lebih dua puluh tahun yang lalu atau, namun sedikit penyelidikan telah dijalankan ke dalam sebenar pelajar menggunakan teknologi untuk kedua-dua pembelajaran terarah diri dan sebagai sebahagian daripada kehidupan seharian. Karya ini menerangkan projek penyelidikan tindakan yang berterusan di pusat-pembelajaran akses kendiri (SALC) di sebuah universiti di Jepun. Kajian sebelum terutamanya melihat ketersediaan sumber dalam tetapan akses kendiri (lihat misalnya Lázaro & Reinders, 2007) atau menilai kekuatan dan kelemahan pelbagai alat teknologi (contohnya Ruiz-Madrid, 2006; Mynard,2009). Kertas kerja ini membentangkan pandangan yang luas alat pembelajaran bahasa berasaskan teknologi yang termasuk bahan-bahan, reka bentuk sokongan, dan keputusan pembelian. Kertas saham penemuan kajian penyelidikan kualitatif yang melibatkan soal selidik dan temu bual dengan pengguna pusat akses sendiri. Konkrit, tindakan pembetulan untuk membetulkan isu-isu dan meningkatkan peluang pembelajaran bahasa untuk pengguna SALC dilaporkan. Ini termasuk: meningkatkan kesedaran bahan-bahan, meningkatkan sokongan formal dan tidak formal, membangunkan bahan-bahan yang berasaskan kepada corak pelajar penggunaan, dan membuat keputusan membeli yang lebih strategik. Yang lebih luas implikasi kajian bahawa kerahan teknologi dan sokongan boleh diperbaiki dengan menumpukan perhatian yang teliti ke atas pelajar-pelajar yang telah disampaikan oleh pusat akses kendiri.


Tidak mempunyai abstrak.
Tidak menyatakan tujuan kajian.
Penggunaan  TV Pendidikan  dalam  proses  pengajaran  dan
pembelajaran  sebenarnya  telah  lama  dilaksanakan.
Bagaimanapun Penggunaan  TV  pendidikan melalui ASTRO telah dilaksanakan mulai  Tahun  2000  dengan  pemasangan
peralatan  dijalankan  secara  berperingkat-peringkat  di seluruh Negara. Kajian  ini dikhususkan untuk melihat kesan penggunaan  TV  Pendidikan  terhadap  pengajaran  dan
Pembelajaran  di  dalam  bilik  darjah.  Kajian  ini  telah dijalankan ke atas 36 orang pelajar SMK.Kundasang, Ranau dan  dengan  menggunakan  set  ujian  IMMS,  ujian  pra  dan ujian  pos. Sebagai  tambahan,  semasa  kajian  ini dijalankan, satu sesi temubual secara rawak telah dijalankan dikalangan
guru  dan  murid.  Daripada  20  orang  respondan,  100% menyatakan  persetujuan  mereka  bahawa  TV  Pendidikan
melalui  ASTRO menarik dan berguna. 90% daripada mereka mahu  supaya  ada  siaran  TV  Pendidikan  di  sekolah  .  10% tidak menyatakan sebarang pendapat. Walau bagaimanapun hanya  55%  daripada  respondan  pernah  menggunakan
kemudahan TV Pendidikan ini dalam proses pengajaran dan
Pembelajaran.  Peratus  yang  menggunakan  TV  Pendidikan ini  masih  rendah  jika  dibandingkan  dengan  negara  maju yang  menjadikan  TV Pendidikan  sebagai  salah  satu  bahan bantu mengajar yang terkenal.
PENGENALAN
Dalam kertas kerja ini, penulis memberi penerangan projek penyelidikan tindakan dalam pusat pembelajaran akses kendiri (SALC) di sebuah universiti swasta di Jepun. Sebuah pusat akses kendiri kemudahan ,“yang terdiri daripada beberapa sumber (dalam bentuk bahan-bahan, aktiviti dan sokongan), biasanya terletak di satu tempat, dan direka untuk menampung pelajar tahap yang berbeza, matlamat, gaya dan kepentingan”(Cotterall & Reinders, 2001, ms 2). Matlamat SALCs boleh pragmatik, ideologi, atau kedua-duanya (Sheerin, 1997). Matlamat pragmatik biasanya menawarkan cara pembelajaran secara individu, dan matlamat ideologi adalah untuk menggalakkan autonomi pelajar. Tujuan kajian ini adalah untuk menyiasat cara-cara di mana pengguna SALC menggunakan
 teknologi luar kelas dan bagaimana mereka mungkin mempertimbangkan untuk menggunakan technology-based language learning tools (TLLT) iaitu alat pembelajaran bahasa berasaskan teknologi untuk diri akses-kajian bahasa dan amalan pada masa depan.
Kajian terhadap celik It di kalangan pelajar dengan melihat aktiviti pelajar di dalam makmal komputer. Penggunaan internet di sekolah dan di rumah. Data kajian di ambil untuk mengetahui penggunaan komputer di dalam aktiviti yang mereka lakukan seperti mencari bahan untuk kajian, komunikasi, berita, permainan, muzik/hiburan dan hal-hal lain. kajian juga melibatkan penglibatan pelajar tentang teknologi IT. Ia juga melibatkan pelajar yang tidak mempunyai komputer.

Kajian ini bertujuan untuk meninjau dan mendapatkan gambaran sebenar tentang sejauh
manakah  TV  Pendidikan  (Channel  13)  melalui  ASTRO  membantu  dalam  proses pengajaran  dan  pembelajaran  di  sekolah  dari  aspek  keberkesanan,  kesesuaian  dan kecekapan.  Selain  daripada  itu,  kajian  ini  dijalankan  untuk mengetahui  kekangan  dan faktor-faktor  lain  yang mempengaruhi  penggunaan  TV  Pendidikan.
METODOLOGI
Satu pendekatan kajian tindakan telah dipilih dalam paradigma yang bersifat interpretasi dalam usaha untuk memahami dan mentafsir penggunaan TLLT dengan cara yang lebih mendalam dan membuat penambahbaikan yang berterusan. Dalam mengikut kitaran penyelidikan tindakan yang digambarkan oleh Coghlan dan Brannick (2010), penyelidikan yang terkandung yang berikut peringkat mencerminkan: membina, tindakan merancang, mengambil tindakan, dan menilai tindakan. Tiga penyelidik mengumpul data menggunakan dua instrumen berikut:
1.     Satu soal selidik yang mengandungi beberapa barangan tindak balas tertutup dan lebih banyak item respons terbuka.
2.     temu duga peserta separa berstruktur. Menemu bual satu sama selama 20 hingga 30 minit dan menyiasat untuk lebih terperinci mengenai jawapan soal selidik.
direka dengan mudah, kedua-dua dari segi linguistik dan logistik, soal selidik untuk memperoleh data yang akan membawa penyelidik lebih dekat untuk menjawab pertanyaan kajian.
sembilan belas soalan, yang ditadbir oleh CGE, mengambil masa 5 minit untuk pelajar-pelajar menjawab.
Penyelidik  menggunakan  kaedah  pengukuran  kuantitatif  dan  kualitatif.  menggunakan  3  jenis  instrumen  iaitu  borang  soalselidik,  skala
IMMS  dan  soalan  ujian  pra  dan  pos. keutamaan  diberikan  kepada  kaedah  soalan  ujian  yang  dapat mengukur keberkesanan TV pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran
secara kuantitatif.  Instrument kajian  telah dibina oleh penyelidik dengan bimbingan  pasukan  penyelidik  BTPN  dan  EPRD  Pusat  Kegiatan  Guru Daerah Ranau. 
DAPATAN/
PERBINCANGAN
Kajian itu disiasat sama ada atau tidak pelajar mempunyai komputer dan internet akses di rumah, dan alat yang biasanya terdapat mereka menggunakan. Keputusan menunjukkan bahawa majoriti peserta yang sebenarnya menggunakan TLLT pada rumah, mengulangi penyelidikan yang serupa oleh rakan-rakan di institusi yang sama (Lockley 2011). Pelajar biasa menggunakan komputer untuk mengakses alat dan laman web untuk membantu mereka menyiapkan kerja rumah, untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan (melalui Facebook dan Skype, misalnya), dan untuk menonton video dalam talian untuk hiburan. Menggunakan komputer SALC untuk rangkaian sosial, melihat laman web dan pembelajaran bahasa berasaskan perisian alat juga didapati sebagai aktiviti biasa. Mengakses laman web berita popular dan beberapa peserta komen bahawa mereka menggunakan banyak laman web untuk membantu mereka dengan kerja rumah mereka.
Pertama, kita dapat melihat bahawa teknologi-pengajaran berasaskan sesuai bagi kebanyakan pelajar-pelajar penulis yang bukan sahaja mempunyai komputer, internet, dan pemain MP3 tetapi juga pengalaman yang besar menggunakan alat ini.
Keduanya, kita boleh melihat bahawa peratusan kecil bukan sahaja pasif melayari Internet, tetapi sebenarnya mewujudkan kandungan. Mungkin, pelajar harus melakukan lebih penciptaan dalam komputer makmal, membuat bahan pembelajaran bahasa mereka sendiri, wiki, dan sebagainya dan kurang penggunaan. Akhirnya, kita dapat melihat bahawa pelajar mempunyai banyak iman dalam diri dan kebolehan kita dan terutamanya tidak mahu lebih banyak teknologi malah mereka sudah mempunyai akses .
Daripada  keputusan  ujian  ini  dan  analisis  IMMS  terbuktilah  bahawa
penggunaan  media  audio  dan  video  dalam  proses  pengajaran  dan  pembelajaran  amat
berkesan.  Kajian  awal  yang  telah  dijalankan  oleh  Nordin  (1991) melaporkan  bahawa
sistem media  elektronik dengan komponen  grafiknya mampu memandu  pelajar kepada
bahan  pembelajaran  di  samping  mempertingkatkan  penglibatan  pelajar  dan  tahap kefahaman mereka.   Juga  terdapat kajian yang  lain menunjukkan penilaian yang positif
terhadap sistem media sebagai satu proses penyampaian bahan pembelajaran  (Atan dan
Idrus,  1999). Maka  itulah  sebabnya mengapa Kementerian  Pelajaran Malaysia melalui
Bahagian Teknologi  Pendidikan melaksanakan TV Pendidikan  di  seluruh  negara  sejak
Tahun 1972 lagi. 

RUMUSAN:
Jurnal 1. Action research Student technology use in a self-access center
Kajian ini bertujuan untuk melaporkan kegunaan pelajar TLLT di SALC, dan untuk memudahkan bahasa pembelajaran, cara terbaik untuk mereka menggunakan. Keputusan menunjukkan kepentingan dalam TLLT oleh pengguna SALC dan jelas menekankan bahawa sebab-sebab angka-angka penggunaan yang rendah boleh disebabkan oleh gabungan kurang kesedaran, kurang sokongan pelajar, dan keputusan pembelian yang kurang arif. Pembelajaran bahasa mungkin maju jika SALC memberi tumpuan untuk memperbaiki setiap kawasan-kawasan ini, lebih-lebih lagi jika teknologi berfungsi sebagai panduan untuk pembelajaran kendiri (Barnett, 1993). Selain itu, mewujudkan satu rangka kerja penilaian yang berdasarkan kawasan-kawasan ini dapat memastikan bahawa bahasa pembelajaran manfaat TLLT baru adalah dimaksimumkan. Akhir sekali, mencipta bahan-bahan berdasarkan penggunaan dan kepentingan pelajar sebenar TLLT boleh memperkayakan sudah terlibat aktiviti. Keputusan pengajian yang memberi arahan kepada pasukan SALC dan peringkat seterusnya akan melaksanakan beberapa penambahbaikan (Cycle 2). Beberapa campur tangan telah pun bermula, ramai yang telah dicadangkan oleh pelajar-pelajar, dan penyelidik terus bekerja dengan seluruh pasukan SALC dan memikirkan mengenai keberkesanan mereka.
Setiap SALC unik walaupun ia berguna untuk melihat apa yang SALCs lain menyediakan, pendidik akan mendapat manfaat daripada memulakan projek penyelidikan tindakan yang sama di institusi mereka sendiri bukan sahaja untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa yang pelajar sebenarnya menggunakan, tetapi juga untuk membuat keputusan yang sesuai melibatkan peruntukan sumber.
Kesimpulannya, penggunaan yang berkesan TLLT memerlukan perhatian yang teliti terhadap pelajar-pelajar yang telah disampaikan oleh sebuah pusat tertentu akses diri. Kitaran penyelidikan tindakan berterusan perlu menyediakan pelajar dengan TLLT direka dengan baik dan disokong untuk pembangunan pembelajaran bahasa mereka sendiri dan keperluan pembelajaran autonomi.

Jurnal 2. Classroom Action Research:  Just how computer savvy are our students?Satu kajian tindakan yang ringkas.Tidak mengemukakan abstrak dan tujuan kajian dengan terperinci. Jurnal kajian tindakan ini, penulis melihat bagaimana pelajar celik dan arif tentang komputer dengan melihat aktiviti pelajar di dalam makmal komputer. Penggunaan internet di sekolah dan di rumah. Data kajian di ambil untuk mengetahui penggunaan komputer di dalam aktiviti yang mereka lakukan seperti mencari bahan untuk kajian, komunikasi, berita, permainan, muzik/hiburan dan hal-hal lain. kajian juga melibatkan penglibatan pelajar tentang teknologi IT. Ia juga melibatkan pelajar yang tidak mempunyai komputer. Metodologi yang digunakan direka dengan mudah, kedua-dua dari segi linguistik dan logistik, soal selidik untuk memperoleh data yang akan membawa penyelidik lebih dekat untuk menjawab pertanyaan kajian. Hasil kajian pertama, betapa banyak pelajar-pelajar  penulis menggunakan teknologi dan berapa “savvy” (celik);  dalam penggunaan mereka. Kedua, adakah pelajar berfikir makmal komputer penulis, aktiviti CALL, dan teknologi tahu bagaimana kakitangan penulis yang mencukupi untuk sepadan dengan kebolehan mereka dan merangsang pemerolehan kemahiran lanjut


Jurnal 3: Kajian tindakan: kajian keberkesanan penggunaan tv pendidikan melalui astro dalam pengajaran dan pembelajaran.
Kajian ini telah membuktikan bahawa TV Pendidikan merupakan salah satu media yang
berkesan  untuk  menyampaikan  sesuatu  maklumat.  Selain  daripada  menarik  dan
meningkatkan motivasi  pelajar,  ia  juga menghiburkan. Menonton TV Pendidikan  akan
menghilangkan  rasa  tekanan  yang  dihadapi  oleh  murid-murid  di  dalam  kelas.  Tidak
hairanlah  jika  semua  rumah  di  negara  kita memiliki  sekurang-kurangnya  satu  peti TV
untuk kemudahan tontonan keluarga. 


RUJUKAN;

No comments:

Post a Comment