Wednesday, 7 December 2011

Jurnal kajian tindakan


 
JURNAL ITEM
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
TAJUK
Action research
Student technology use in a self-access center.
October 2011, Volume 15, Number 3.
Classroom Action Research:  Just how computer savvy are our students? Volume 7, Fall 2008
Kajian tindakan: 
 kajian keberkesanan penggunaan tv pendidikan melalui astro dalam pengajaran dan pembelajaran.
PENULIS
Joachim Castellano, Jo Mynard, and Troy Rubesch .
Kanda University of International Studies, Chiba, Japan
Samuel Anderson-McCoy, English Department,
Losinin Johalin, pasukan kajian tindakan sabah
ABSTRAK
Teknologi telah memainkan peranan yang semakin penting dalam diri akses pembelajaran lebih dua puluh tahun yang lalu atau, namun sedikit penyelidikan telah dijalankan ke dalam sebenar pelajar menggunakan teknologi untuk kedua-dua pembelajaran terarah diri dan sebagai sebahagian daripada kehidupan seharian. Karya ini menerangkan projek penyelidikan tindakan yang berterusan di pusat-pembelajaran akses kendiri (SALC) di sebuah universiti di Jepun. Kajian sebelum terutamanya melihat ketersediaan sumber dalam tetapan akses kendiri (lihat misalnya Lázaro & Reinders, 2007) atau menilai kekuatan dan kelemahan pelbagai alat teknologi (contohnya Ruiz-Madrid, 2006; Mynard,2009). Kertas kerja ini membentangkan pandangan yang luas alat pembelajaran bahasa berasaskan teknologi yang termasuk bahan-bahan, reka bentuk sokongan, dan keputusan pembelian. Kertas saham penemuan kajian penyelidikan kualitatif yang melibatkan soal selidik dan temu bual dengan pengguna pusat akses sendiri. Konkrit, tindakan pembetulan untuk membetulkan isu-isu dan meningkatkan peluang pembelajaran bahasa untuk pengguna SALC dilaporkan. Ini termasuk: meningkatkan kesedaran bahan-bahan, meningkatkan sokongan formal dan tidak formal, membangunkan bahan-bahan yang berasaskan kepada corak pelajar penggunaan, dan membuat keputusan membeli yang lebih strategik. Yang lebih luas implikasi kajian bahawa kerahan teknologi dan sokongan boleh diperbaiki dengan menumpukan perhatian yang teliti ke atas pelajar-pelajar yang telah disampaikan oleh pusat akses kendiri.


Tidak mempunyai abstrak.
Tidak menyatakan tujuan kajian.
Penggunaan  TV Pendidikan  dalam  proses  pengajaran  dan
pembelajaran  sebenarnya  telah  lama  dilaksanakan.
Bagaimanapun Penggunaan  TV  pendidikan melalui ASTRO telah dilaksanakan mulai  Tahun  2000  dengan  pemasangan
peralatan  dijalankan  secara  berperingkat-peringkat  di seluruh Negara. Kajian  ini dikhususkan untuk melihat kesan penggunaan  TV  Pendidikan  terhadap  pengajaran  dan
Pembelajaran  di  dalam  bilik  darjah.  Kajian  ini  telah dijalankan ke atas 36 orang pelajar SMK.Kundasang, Ranau dan  dengan  menggunakan  set  ujian  IMMS,  ujian  pra  dan ujian  pos. Sebagai  tambahan,  semasa  kajian  ini dijalankan, satu sesi temubual secara rawak telah dijalankan dikalangan
guru  dan  murid.  Daripada  20  orang  respondan,  100% menyatakan  persetujuan  mereka  bahawa  TV  Pendidikan
melalui  ASTRO menarik dan berguna. 90% daripada mereka mahu  supaya  ada  siaran  TV  Pendidikan  di  sekolah  .  10% tidak menyatakan sebarang pendapat. Walau bagaimanapun hanya  55%  daripada  respondan  pernah  menggunakan
kemudahan TV Pendidikan ini dalam proses pengajaran dan
Pembelajaran.  Peratus  yang  menggunakan  TV  Pendidikan ini  masih  rendah  jika  dibandingkan  dengan  negara  maju yang  menjadikan  TV Pendidikan  sebagai  salah  satu  bahan bantu mengajar yang terkenal.
PENGENALAN
Dalam kertas kerja ini, penulis memberi penerangan projek penyelidikan tindakan dalam pusat pembelajaran akses kendiri (SALC) di sebuah universiti swasta di Jepun. Sebuah pusat akses kendiri kemudahan ,“yang terdiri daripada beberapa sumber (dalam bentuk bahan-bahan, aktiviti dan sokongan), biasanya terletak di satu tempat, dan direka untuk menampung pelajar tahap yang berbeza, matlamat, gaya dan kepentingan”(Cotterall & Reinders, 2001, ms 2). Matlamat SALCs boleh pragmatik, ideologi, atau kedua-duanya (Sheerin, 1997). Matlamat pragmatik biasanya menawarkan cara pembelajaran secara individu, dan matlamat ideologi adalah untuk menggalakkan autonomi pelajar. Tujuan kajian ini adalah untuk menyiasat cara-cara di mana pengguna SALC menggunakan
 teknologi luar kelas dan bagaimana mereka mungkin mempertimbangkan untuk menggunakan technology-based language learning tools (TLLT) iaitu alat pembelajaran bahasa berasaskan teknologi untuk diri akses-kajian bahasa dan amalan pada masa depan.
Kajian terhadap celik It di kalangan pelajar dengan melihat aktiviti pelajar di dalam makmal komputer. Penggunaan internet di sekolah dan di rumah. Data kajian di ambil untuk mengetahui penggunaan komputer di dalam aktiviti yang mereka lakukan seperti mencari bahan untuk kajian, komunikasi, berita, permainan, muzik/hiburan dan hal-hal lain. kajian juga melibatkan penglibatan pelajar tentang teknologi IT. Ia juga melibatkan pelajar yang tidak mempunyai komputer.

Kajian ini bertujuan untuk meninjau dan mendapatkan gambaran sebenar tentang sejauh
manakah  TV  Pendidikan  (Channel  13)  melalui  ASTRO  membantu  dalam  proses pengajaran  dan  pembelajaran  di  sekolah  dari  aspek  keberkesanan,  kesesuaian  dan kecekapan.  Selain  daripada  itu,  kajian  ini  dijalankan  untuk mengetahui  kekangan  dan faktor-faktor  lain  yang mempengaruhi  penggunaan  TV  Pendidikan.
METODOLOGI
Satu pendekatan kajian tindakan telah dipilih dalam paradigma yang bersifat interpretasi dalam usaha untuk memahami dan mentafsir penggunaan TLLT dengan cara yang lebih mendalam dan membuat penambahbaikan yang berterusan. Dalam mengikut kitaran penyelidikan tindakan yang digambarkan oleh Coghlan dan Brannick (2010), penyelidikan yang terkandung yang berikut peringkat mencerminkan: membina, tindakan merancang, mengambil tindakan, dan menilai tindakan. Tiga penyelidik mengumpul data menggunakan dua instrumen berikut:
1.     Satu soal selidik yang mengandungi beberapa barangan tindak balas tertutup dan lebih banyak item respons terbuka.
2.     temu duga peserta separa berstruktur. Menemu bual satu sama selama 20 hingga 30 minit dan menyiasat untuk lebih terperinci mengenai jawapan soal selidik.
direka dengan mudah, kedua-dua dari segi linguistik dan logistik, soal selidik untuk memperoleh data yang akan membawa penyelidik lebih dekat untuk menjawab pertanyaan kajian.
sembilan belas soalan, yang ditadbir oleh CGE, mengambil masa 5 minit untuk pelajar-pelajar menjawab.
Penyelidik  menggunakan  kaedah  pengukuran  kuantitatif  dan  kualitatif.  menggunakan  3  jenis  instrumen  iaitu  borang  soalselidik,  skala
IMMS  dan  soalan  ujian  pra  dan  pos. keutamaan  diberikan  kepada  kaedah  soalan  ujian  yang  dapat mengukur keberkesanan TV pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran
secara kuantitatif.  Instrument kajian  telah dibina oleh penyelidik dengan bimbingan  pasukan  penyelidik  BTPN  dan  EPRD  Pusat  Kegiatan  Guru Daerah Ranau. 
DAPATAN/
PERBINCANGAN
Kajian itu disiasat sama ada atau tidak pelajar mempunyai komputer dan internet akses di rumah, dan alat yang biasanya terdapat mereka menggunakan. Keputusan menunjukkan bahawa majoriti peserta yang sebenarnya menggunakan TLLT pada rumah, mengulangi penyelidikan yang serupa oleh rakan-rakan di institusi yang sama (Lockley 2011). Pelajar biasa menggunakan komputer untuk mengakses alat dan laman web untuk membantu mereka menyiapkan kerja rumah, untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan (melalui Facebook dan Skype, misalnya), dan untuk menonton video dalam talian untuk hiburan. Menggunakan komputer SALC untuk rangkaian sosial, melihat laman web dan pembelajaran bahasa berasaskan perisian alat juga didapati sebagai aktiviti biasa. Mengakses laman web berita popular dan beberapa peserta komen bahawa mereka menggunakan banyak laman web untuk membantu mereka dengan kerja rumah mereka.
Pertama, kita dapat melihat bahawa teknologi-pengajaran berasaskan sesuai bagi kebanyakan pelajar-pelajar penulis yang bukan sahaja mempunyai komputer, internet, dan pemain MP3 tetapi juga pengalaman yang besar menggunakan alat ini.
Keduanya, kita boleh melihat bahawa peratusan kecil bukan sahaja pasif melayari Internet, tetapi sebenarnya mewujudkan kandungan. Mungkin, pelajar harus melakukan lebih penciptaan dalam komputer makmal, membuat bahan pembelajaran bahasa mereka sendiri, wiki, dan sebagainya dan kurang penggunaan. Akhirnya, kita dapat melihat bahawa pelajar mempunyai banyak iman dalam diri dan kebolehan kita dan terutamanya tidak mahu lebih banyak teknologi malah mereka sudah mempunyai akses .
Daripada  keputusan  ujian  ini  dan  analisis  IMMS  terbuktilah  bahawa
penggunaan  media  audio  dan  video  dalam  proses  pengajaran  dan  pembelajaran  amat
berkesan.  Kajian  awal  yang  telah  dijalankan  oleh  Nordin  (1991) melaporkan  bahawa
sistem media  elektronik dengan komponen  grafiknya mampu memandu  pelajar kepada
bahan  pembelajaran  di  samping  mempertingkatkan  penglibatan  pelajar  dan  tahap kefahaman mereka.   Juga  terdapat kajian yang  lain menunjukkan penilaian yang positif
terhadap sistem media sebagai satu proses penyampaian bahan pembelajaran  (Atan dan
Idrus,  1999). Maka  itulah  sebabnya mengapa Kementerian  Pelajaran Malaysia melalui
Bahagian Teknologi  Pendidikan melaksanakan TV Pendidikan  di  seluruh  negara  sejak
Tahun 1972 lagi. 

RUMUSAN:
Jurnal 1. Action research Student technology use in a self-access center
Kajian ini bertujuan untuk melaporkan kegunaan pelajar TLLT di SALC, dan untuk memudahkan bahasa pembelajaran, cara terbaik untuk mereka menggunakan. Keputusan menunjukkan kepentingan dalam TLLT oleh pengguna SALC dan jelas menekankan bahawa sebab-sebab angka-angka penggunaan yang rendah boleh disebabkan oleh gabungan kurang kesedaran, kurang sokongan pelajar, dan keputusan pembelian yang kurang arif. Pembelajaran bahasa mungkin maju jika SALC memberi tumpuan untuk memperbaiki setiap kawasan-kawasan ini, lebih-lebih lagi jika teknologi berfungsi sebagai panduan untuk pembelajaran kendiri (Barnett, 1993). Selain itu, mewujudkan satu rangka kerja penilaian yang berdasarkan kawasan-kawasan ini dapat memastikan bahawa bahasa pembelajaran manfaat TLLT baru adalah dimaksimumkan. Akhir sekali, mencipta bahan-bahan berdasarkan penggunaan dan kepentingan pelajar sebenar TLLT boleh memperkayakan sudah terlibat aktiviti. Keputusan pengajian yang memberi arahan kepada pasukan SALC dan peringkat seterusnya akan melaksanakan beberapa penambahbaikan (Cycle 2). Beberapa campur tangan telah pun bermula, ramai yang telah dicadangkan oleh pelajar-pelajar, dan penyelidik terus bekerja dengan seluruh pasukan SALC dan memikirkan mengenai keberkesanan mereka.
Setiap SALC unik walaupun ia berguna untuk melihat apa yang SALCs lain menyediakan, pendidik akan mendapat manfaat daripada memulakan projek penyelidikan tindakan yang sama di institusi mereka sendiri bukan sahaja untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa yang pelajar sebenarnya menggunakan, tetapi juga untuk membuat keputusan yang sesuai melibatkan peruntukan sumber.
Kesimpulannya, penggunaan yang berkesan TLLT memerlukan perhatian yang teliti terhadap pelajar-pelajar yang telah disampaikan oleh sebuah pusat tertentu akses diri. Kitaran penyelidikan tindakan berterusan perlu menyediakan pelajar dengan TLLT direka dengan baik dan disokong untuk pembangunan pembelajaran bahasa mereka sendiri dan keperluan pembelajaran autonomi.

Jurnal 2. Classroom Action Research:  Just how computer savvy are our students?Satu kajian tindakan yang ringkas.Tidak mengemukakan abstrak dan tujuan kajian dengan terperinci. Jurnal kajian tindakan ini, penulis melihat bagaimana pelajar celik dan arif tentang komputer dengan melihat aktiviti pelajar di dalam makmal komputer. Penggunaan internet di sekolah dan di rumah. Data kajian di ambil untuk mengetahui penggunaan komputer di dalam aktiviti yang mereka lakukan seperti mencari bahan untuk kajian, komunikasi, berita, permainan, muzik/hiburan dan hal-hal lain. kajian juga melibatkan penglibatan pelajar tentang teknologi IT. Ia juga melibatkan pelajar yang tidak mempunyai komputer. Metodologi yang digunakan direka dengan mudah, kedua-dua dari segi linguistik dan logistik, soal selidik untuk memperoleh data yang akan membawa penyelidik lebih dekat untuk menjawab pertanyaan kajian. Hasil kajian pertama, betapa banyak pelajar-pelajar  penulis menggunakan teknologi dan berapa “savvy” (celik);  dalam penggunaan mereka. Kedua, adakah pelajar berfikir makmal komputer penulis, aktiviti CALL, dan teknologi tahu bagaimana kakitangan penulis yang mencukupi untuk sepadan dengan kebolehan mereka dan merangsang pemerolehan kemahiran lanjut


Jurnal 3: Kajian tindakan: kajian keberkesanan penggunaan tv pendidikan melalui astro dalam pengajaran dan pembelajaran.
Kajian ini telah membuktikan bahawa TV Pendidikan merupakan salah satu media yang
berkesan  untuk  menyampaikan  sesuatu  maklumat.  Selain  daripada  menarik  dan
meningkatkan motivasi  pelajar,  ia  juga menghiburkan. Menonton TV Pendidikan  akan
menghilangkan  rasa  tekanan  yang  dihadapi  oleh  murid-murid  di  dalam  kelas.  Tidak
hairanlah  jika  semua  rumah  di  negara  kita memiliki  sekurang-kurangnya  satu  peti TV
untuk kemudahan tontonan keluarga. 


RUJUKAN;

Friday, 25 November 2011

Jurnal kajian Pembangunan / Pembinaan


Jurnal kajian Pembangunan / Pembinaan
ULASAN JURNAL KAJIAN PEMBANGUNAN/PEMBINAAN
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
TAJUK
Tajuk: Pembinaan Sistem Pembelajaran berasaskan Simulasi Interaktif 
menerusi Web bagi Kursus Telekomunikasi dan Rangkaian.
Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia
Jilid 1, Nombor 1, Mac 2011
Tajuk: Developing a Web-Based Instruction Blended Learning Model
Using the Creative Problem  Solving Process for Developing Creative Thinking and Problem - Solving Thinking of Undergraduate Students.
(Membangunkan Web berasaskan model blended learning,  Menggunakan pemikiran Kreatif - Proses Penyelesaian masalah untuk membangunkan pemikiran kreatif dan Penyelesaian pemikiran masalah pelajar prasiswazah
Tajuk Reka bentuk pembangunan prototaip perisian
pembelajaran matematik vatrans yang berasaskan penggabungan pemikiran visualisasi dan analisis
PENULIS
Shaharuddin Bin Md Salleh & Zaidatun Binti Tasir
Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi MalaysiaKhachakrit Liamthaisong Sangkom Pumipuntu , Sanit Kayapard.
Educational Technology and Communications
The Faculty of Informatics, Mahasarakham University.
European Journal of Social Sciences – Volume 24, Number 2 (2011)
Mohd Salleh Abu
 & Tan Wee Chuen.
Jurnal Teknologi, 34(E) Jun 2001: 1–8© Universiti Teknologi Malaysia
ULASAN JURNAL KAJIAN PEMBANGUNAN/PEMBINAAN
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
TUJUAN KAJIAN
Kajian  ini bertujuan membangunkan dan menilai keberkesanan  simulasi berasaskan web. Proses  reka bentuk  dan  pembangunan  laman  web  secara  keseluruhannya  menggunakan  model  reka  bentuk pembangunan  ADDIE  serta  model  ARCS  bagi  menerapkan  elemen  motivasi  dan  pendekatan
konstruktivisme  dengan  simulasi  sebagai  strategi  pengajaran.  Beberapa  perisian  pengarangan  laman  web, simulasi dan suntingan digital digunakan sebagai alatan membangunkan Simulasi berasaskan web.
Tujuan penyelidikan ini adalah :1) untuk membina Web berasaskan model  blended learning,  yang dikisar menggunakan kreatif proses penyelesaian masalah untuk membangunkan pemikiran kreatif dan penyelesaian masalah pemikiran pelajar prasiswazah, 2) untuk memeriksa hasil pelaksanaan arahan yang dibangunkan Web berasaskan model  blended learning, 3) untuk mengesahkan arahan yang dibangunkan Web berasaskan model  blended learning.
Tujuan Kajian ini  adalah untuk menyediakan suatu asas reka bentuk pembangunan perisian alat pembelajaran yang dijangka mampu untuk membantu pelajar mempertingkatkan pemikiran Visualisasi dan Analisis di samping menggalakkan penggabungan kedua-dua jenis pemikiran matematik ini semasa mempelajari beberapa tajuk matematik tertentu.
METODOLOGI
Kajian  ini  lebih  berbentuk pembangunan  suatu bahan  pembelajaran berasaskan  komputer  iaitu  simulasi berasaskan web.  Kandungan  laman  web  menjurus  kepada  kursus  Telekomunikasi  dan  Rangkaian  dengan  menjadikan beberapa  buku,  rujukan  Internet  serta  modul  sebagai  panduan.  Penyampaian  dilaksanakan  secara
interaktif  dengan  teori  konstruktivisme  sebagai  pendekatan  pengajaran.   Model  reka  bentuk  ADDIE  telah  digunakan  sebagai  memudahkan  proses  pembangunan  selain penggunaan  unsur motivasi  dari model ARCS.
model  blended learning. Model Blended Learning ini pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap-muka dan secara virtual. Menurut Semler (2005):
Kajian ini dilakukan menggunakan bahasa pengaturcaraan Visual Basic 5 (VB5).Rekabentuk pembangunan VATrans adalah berasaskan teori pembelajaran yang
berkaitan dengan pemikiran Visualisasi dan Analisis . Kandungan dan aktiviti pembelajaran dalam VATrans ini direka bentuk dalam dua struktur utama iaitu Sistem Tutorial dan Sistem Penyelesai Masalah.
ULASAN JURNAL KAJIAN PEMBANGUNAN/PEMBINAAN
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
INSTRUMEN/
DAPATAN
Instrumen kajian  ini  ialah soal  selidik dan  temubual menerusi  forum atas  talian. Data  diambil  melalui  soal  selidik  ke  atas  10  orang  sampel  yang  diambil  secara  bertujuan  dalam kalangan  pelajar  Sarjana  Muda  di  Fakulti  Pendidikan  yang  mendaftar  kursus  Telekomunikasi  dan
Rangkaian. sampel pelajar yang  dipilih secara bertujuan  telah dianalisis
menggunakan analisis  deskriptif dengan mendapatkan skor min  dan peratus. Perisian  SPSS digunakan
untuk menganalisis data.   Manakala data kualitatif yang diperolehi dari  temubual telah dianalisis secara kualitatif  menerusi  pembentukkan tema.
Instrumen Penyelidikan maju belajar mengajar, model,ujian pemikiran kreatif Torrance, ujian penyelesaian masalah pemikiran, ujian pencapaian. pembelajaran, borang penyertaan penilaian, satu bentuk penilaian kerja dan soal selidik mengenai pendapat pelajar.
Pembangunan
VATrans hanya ditumpukan kepada satu topik matematik yang memerlukan tahap
pemikiran Visualisasi dan Analisis yang tinggi. Untuk tujuan ini, pengkaji telah memilih topik matematik Tranformasi Geometri peringkat menengah rendah (yang juga berkaitan dengan akronim VATrans ini).
ANALISIS YANG DIJALANKAN
Bagi  menjawab  persoalan  kajian  1  hingga  5, data kuantitatif  yang  telah  diperolehi  dianalisis
menggunakan analisis  deskriptif  dengan  mendapatkan skor min  dan  peratus.  Perisian  SPSS  telah digunakan untuk menganalisis data berkenaan.   Bagi persoalan kajian 6, data kualitatif  yang diperolehi
dari  temubual  telah  dianalisis  menerusi  pembentukkan  tema.   

Analisis data statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang dikumpul adalah peratusan, min,
sisihan piawai, korelasi mudah dan sampel bergantung kepada ujian-t(T- test).

Latihan VATrans direkabentuk dalam bahagian penyelesai masalah untuk
membolehkan pelajar meneroka konsep bagi setiap tajuk kecil berdasarkan pem-
belajaran daripada bahagian tutorial VATrans. Soalan-soalan dalam Latihan
tidak dijanakan oleh VATrans dan pelajar bebas meneroka idea dan menyemak idea mereka. Bingkai tertentu direkabentuk untuk membimbing pelajar membuat Analisis terhadap Visualisasi yang diperhatikan melalui pembentukkan perhubungan
nilai Translasi dalam Translasi Songsang .
ULASAN JURNAL KAJIAN PEMBANGUNAN/PEMBINAAN
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
RUMUSAN
Berdasarkan  pandangan  pelajar  dalam  kajian  ini,  maka  penulis merumuskan bahawa  pembelajaran menerusi simulasi berasaskan web dapat memberi satu medium alternatif kepada pelajar untuk belajar. Ini disokong  oleh  dapatan  kajian  Syrjakow  et  al  (2000)  bahawa  dengan  adanya  simulasi berasaskan web, maka pembelajaran  jarak  jauh dapat dilaksanakan dengan berkesan  selain pelajar boleh belajar dimana- mana dan pada bila-bila masa sahaja.   Linser dan Naidu (1999) yang menyatakan bahawa pembelajaran  simulasi berasaskan web dapat mengwujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan produktif.
Hasil kajian ini menunjukkan kesan perlaksanaan arahan yang dibangunkan Web berasaskan model  blended learning
dalam pemikiran kreatif, pemikiran penyelesaian masalah dan pembelajaran daripada ijazah pertama
pelajar-pelajar di peringkat tinggi. Pengajar dan orang-orang yang yang berkenaan harus menyokong dan menetapkan cara-cara untuk membangunkan  Web berasaskan model  blended learning yang lengkap untuk menyediakan pelajar satu faedah yang maksimum.
Satu kerangka teori ringkas berkaitan reka bentuk pembangunan prototaip alat pembelajaran yang dijangka mampu untuk membantu pelajar mempertingkatkan pemikiran Visualisasi dan Analisis di kalangan pelajar di samping menggalakkan penggabungan kedua- dua jenis pemikiran matematik ini semasa mempelajari beberapa tajuk matematik tertentu. Selain itu, kerangka ini dijangka berguna kepada pereka bentuk perisian dan multidedia untuk menjadikan ia sebagai satu perisian yang sempurna dan baik.


Rujukan:
 1. http://teknologimalaysia.academia.edu/ShaharuddinMdSalleh/Papers/487315/_Pembinaan_Sistem_Pembelajaran_berasaskan_Simulasi_Interaktif_menerusi_Web_bagi_Kursus_Telekomunikasi_dan_Rangkaian
 2. www.eurojournals.com/EJSS_24_2_10.pdf
 3. http://eprints.utm.my/980/1/JT34E1.pdf
 

Rumusan keseluruhan jurnal

Tajuk jurnal
Jurnal 1:-Tajuk: Pembinaan Sistem Pembelajaran berasaskan Simulasi Interaktif menerusi Web bagi Kursus Telekomunikasi dan Rangkaian.

Jurnal 2 :- : Developing a Web-Based Instruction Blended Learning Model Using the Creative Problem  Solving Process for Developing Creative Thinking and Problem- Solving Thinking of Undergraduate Students.( (Membangunkan Web berasaskan model blended learning,  Menggunakan pemikiran Kreatif -Proses Penyelesaian masalah untuk membangunkan pemikiran kreatif dan Penyelesaian pemikiran masalah pelajar prasiswazah)

Jurnal 3:- Reka bentuk pembangunan prototaip perisian pembelajaran matematik vatrans yang berasaskan penggabungan pemikiran visualisasi dan analisis.

Ketiga tiga jurnal ini mengenai Jurnal kajian Pembangunan / Pembinaan.Jurnal 1 mengenai pembinaan manakala jurnal 2 dan 3 mengenai pembangunan.

jurnal 1. membangunkan dan menilai keberkesanan  simulasi berasaskan web. Proses  reka bentuk  dan  pembangunan  laman  web  secara  keseluruhannya  menggunakan  model  reka  bentuk pembangunan  ADDIE  serta  model  ARCS  bagi  menerapkan  elemen  motivasi  dan  pendekatan konstruktivisme  dengan  simulasi  sebagai  strategi  pengajaran.  Beberapa  perisian  pengarangan  laman  web, simulasi dan suntingan digital digunakan sebagai alatan membangunkan Simulasi berasaskan web. Berdasarkan  pandangan  pelajar  dalam  kajian  ini,  maka  penulis merumuskan bahawa  pembelajaran menerusi simulasi berasaskan web dapat memberi satu medium alternatif kepada pelajar untuk belajar. Ini disokong  oleh  dapatan  kajian  Syrjakow  et  al  (2000)  bahawa  dengan  adanya  simulasi berasaskan web, maka pembelajaran  jarak  jauh dapat dilaksanakan dengan berkesan  selain pelajar boleh belajar dimana- mana dan pada bila-bila masa sahaja.   Linser dan Naidu (1999) yang menyatakan bahawa pembelajaran  simulasi berasaskan web dapat mengwujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan produktif.
Jurnal 2
Tujuan penyelidikan ini adalah untuk membina Web berasaskan model  blended learning,  yang dikisar menggunakan kreatif proses penyelesaian masalah untuk membangunkan pemikiran kreatif dan penyelesaian masalah pemikiran pelajar prasiswazah. Yang kedua adalah  untuk memeriksa hasil pelaksanaan arahan yang dibangunkan Web berasaskan model  blended learning,dan yang terakhir  untuk mengesahkan arahan yang dibangunkan Web berasaskan model  blended learning.kajian ini menunjukkan kesan perlaksanaan arahan yang dibangunkan Web berasaskan model blended learning dalam pemikiran kreatif, pemikiran penyelesaian masalah dan pembelajaran daripada ijazah pertama pelajar-pelajar di peringkat tinggi. Pengajar dan orang-orang yang yang berkenaan harus menyokong dan menetapkan cara-cara untuk membangunkan  Web berasaskan model  blended learning yang lengkap untuk menyediakan pelajar satu faedah yang maksimum.
Jurnal 3
Tujuan Kajian ini menyediakan suatu asas reka bentuk pembangunan perisian alat pembelajaran yang dijangka mampu untuk membantu pelajar mempertingkatkan pemikiran Visualisasi dan Analisis di samping menggalakkan penggabungan kedua-dua jenis pemikiran matematik ini semasa mempelajari beberapa tajuk matematik tertentu.
Satu kerangka teori ringkas berkaitan reka bentuk pembangunan prototaip alat pembelajaran yang dijangka mampu untuk membantu pelajar mempertingkatkan pemikiran Visualisasi dan Analisis di kalangan pelajar di samping menggalakkan penggabungan kedua- dua jenis pemikiran matematik ini semasa mempelajari beberapa tajuk matematik tertentu. Selain itu, kerangka ini dijangka berguna kepada pereka bentuk perisian dan multidedia untuk menjadikan ia sebagai satu perisian yangSatu kerangka teori ringkas berkaitan reka bentuk pembangunan prototaip alat pembelajaran yang dijangka mampu untuk membantu pelajar mempertingkatkan pemikiran Visualisasi dan Analisis di kalangan pelajar di samping menggalakkan penggabungan kedua- dua jenis pemikiran matematik ini semasa mempelajari beberapa tajuk matematik tertentu. Selain itu, kerangka ini dijangka berguna kepada pereka bentuk perisian dan multidedia untuk menjadikan ia sebagai satu perisian yang sempurna dan baik.

Sunday, 20 November 2011

Jurnal kuantitatif dan kualitatif

ULASAN JURNAL KUANTITATIF DAN KUALITATIF
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
TAJUK
Tajuk : Effects of Computer Use
on High School Students’Sense of Community. ( Kesan penggunaan komputer dalam semangat  komuniti pelajar sekolah tinggi)
Tajuk :Tertiary Students’ View on Information and Communications Technology Usage in Ghana.(Pandangan Pelajar pengajian tinggi tentang penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi di Ghana.
Tajuk; Learning with laptops:a multi-method case study.
(pembelajaran dengan komputer riba: kajian kes multi-kaedah)
PENULIS
MERVYN J. WIGHTING
Regent University, Virginia
Eben Afari-Kumah
 University of Ghana, Hannah Ayaba Tanye
University of Cape Coast Ghana
douglas grimes
mark warschauer
university of california, irvinedouglas grimes
mark warschauer
University of California, Irvine
TUJUAN KAJIAN
Tujuan kajian ini ialah: Penyelidik telah mengkaji perasaan masyarakat kelas di kalangan populasi pelajar sarjana muda.

Projek ini menerangkan dan contextualizes perubahan yang berlaku di dalam pengajaran dan pembelajaran.kesan akibat penggunaan ICT di khalayak ramai di Universiti Ghana, dan mengenal pasti kepentingan buku-buku teks dan nota kuliah untuk mengajar dan
pembelajaran.
Tujuan; mengkaji pelaksanaan program komputer riba satu-satu dalam tiga buah sekolah yang pelbagai di California.
ULASAN JURNAL KUALITATIF
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
PENDEKATAN
metodologi yang digunakan dalam reka bentuk ini bercampur-kaedah kuantitatif dan kualitatif.
quiva-diukur lency kalangan kelas-kelas yang mempunyai rekod pencapaian sekolah.
menggunakan reka bentuk yang bercampur-campur kaedah dalam kajian ini.Menganalisis data yang telah dikumpul untuk menentukan Jacinto di kalangan kelas dengan analisis varians (ANOVAs).
Kaedah kualitatif dan kuantitatif telah digunakan untuk menganalisis data. Kaedah kualitatif melibatkan penunjuk deskriptif untuk menilai penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di UniversitiCape Coast. Kaedah kuantitatif yang digunakan ialah pengiraan frekuensi, potongan kira-kira sampel dari penduduk dan perwakilan grafik statistik.
Kualitatif:
 Data kualitatif yang dikutip dan dianalisis ialah
 1. Kaji selidik
 2. Pemerhatian
 3. Temu bual
 4. Dokumen dan rekod
Tiada data kualitatif telah dikumpul dari kelas atau sekolah-sekolah tiada laptop.
Kuantitatif:
1.jenis longitudinal.
2. analis data melalui data ujian skor.

PERSAMPELAN
Satu sampel non random 181 pelajar dari kelas utuh menawarkan diri untuk mengambil bahagian dalam kajian ini. Sembilan puluh satu
pelajar gred 9, dan 90 pelajar dalam Gred 11; 89 pelajar kanak-kanak lelaki dan 92 pelajar anak-anak gadis. Sembilan puluh sembilan peratus daripada peserta adalah sukarelawan. peserta telah mendaftar di pelbagai kelas tertakluk
dalam kurikulum sekolah; purata saiz
kelas adalah 16 pelajar
. Pengetua telah memilih 12 guru untuk menyertai,sesetengah daripada mereka menggunakan komputer kerap dalam pengajaran mereka,dan lain-lain yang tidak. Ibu yang ditentukan guru
penggunaan teknologi tinggi atau rendah dengan menggunakan maklumat komputer bertimbun dari penilaian profesional, perbincangan dengan jabatan kerusi, dan pemerhatian dalam bilik darjah peribadi.
Satu kaedah kaji selidik telah digunakan dalam projek ini. Penduduk yang disasarkan adalah Universiti awam ' pelajar-pelajar. Instrumen kajian yang digunakan dalam projek ini adalah soal selidik berstruktur. Contoh: frame adalah seorang pelajar UCC dan saiz sampel 100 orang pelajar telah dipilih secara rawak menggunakan teknik sengaja dan digunakan untuk tujuan tertentu. Soal selidik pelajar ditangkap pandangan mengenai masa kini
Kajian itu mengambil tempat di Farrington Sekolah Daerah, sekolah daerah separa bandar di Selatan California, dengan sebilangan besar pelajar Putih, Hispanic, dan Asia-Amerika. (Nama daerah, sekolah, dan semua individu
pembelajaran dengan komputer riba / 309pseudonyms.) Satu program perintis komputer riba telah dilancarkan pada tahun 2004-2005 di tiga sekolah-sekolah di daerah ini, Nancy SMP, Bunga K-8, dan Henry Elementary.
Merangkumi kesemua 395 pelajar.
ULASAN JURNAL KUALITATIF

JURNAL 1

JURNAL 2

JURNAL 3
INSTRUMEN
Menjalankan analisis pembeza ke atas data dengan menggunakan SCCI
untuk menyiasat hubungan subscales instrumen dengan pemboleh ubah kriteria penggunaan komputer yang tinggi atau rendah dalam pengajaran. melakukan analisis kandungan pada kualitatif data oleh topik pemeriksaan, kategori topik-topik, dan corak merentasi soalan. Analisis lelaran untuk memastikan bahawa perbezaan yang mungkin ada dalam tafsiran jawapan diterokai.

Soal selidik pelajar ditangkap pandangan mengenai masa kini
dan masa depan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Data sekunder yang dikumpul adalah dari
Rekod pentadbiran UCC dan Suruhanjaya Kebangsaan di Tertiari Pendidikan Teknikal
Siri Laporan ICT. Pakej Statistik untuk Versi Sains Sosial (SPSS) 14 digunakan untuk menganalisis data yang dikumpul. Data dikumpul daripada sumber-sumber data yang rendah dan menengah.
Kuantitatif:
1.kaji selidik menggunakan skala Likert 5-mata, yang telah dikurangkan kepada skala 3-mata untuk memudahkan perbincangan.
2.T-test telah digunakan untuk membandingkan perubahan dalam skor bagi seni bahasa Inggeris (ELA) dan ujian matematik untuk pelajar-pelajar yang berada dalam program-program komputer riba kedua-dua tahun dengan pelajar yang tidak ada berada di tahun sama.
Kualitatif:
 1. Kaji selidik
32 soalan pelbagai pilihan, soalan pendek untuk kaji selidik guru dan 32 untuk pelajar.
 1. Pemerhatian
 tentang prosedur pengajaran, penggunaan komputer riba, pelajar dan sikap guru, masalah yang berlaku, dan apa-apa perkara lain yang berkaitan.
 1. Temu bual
Temubual berlangsung dari 15 hingga 60 minit, dan dalam kebanyakan kes individu telah ditemubual dua kali atau lebih dalam tahun persekolahan. Ditemubual
telah diberi jaminan bahawa komen mereka akan disimpan tanpa nama. Semua wawancara audio yang dirakamkan dan disalin.
 1. Dokumen dan rekod.
menggunakan hasil daripada California
Standard Test (CST), Peperiksaan seragam yang diberikan setiap tahun kepada Pelajar sekolah awam di California.ULASAN JURNAL KUALITATIF
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
ANALISIS YANG DIJALANKAN
Analisis kuantiti:
Respons kepada soalan-soalan dari domain pembelajaran
mencadangkan bahawa pelajar-pelajar dari kelas berteknologi tinggi diakui bahawa mereka mempelajari kemahiran baru yang berharga dan bahawa mereka sedang digalakkan untuk berfikir secara kritikal. Beberapa orang pelajar juga maklum balas positif kepada item yang meminta sama ada keperluan pendidikan mereka dipenuhi.Pemeriksaan perbezaan dalam cara juga menunjukkan bahawa lebih ramai pelajar dari teknologi tinggi kelas, bukannya orang-orang dari kelas rendah teknologi, menganggap bahawa mereka telah memperoleh banyak pengetahuan daripada kelas tertentu mereka.

Analisis kualitatif:
menunjukkan bahawa faktor utama yang dikenal pasti oleh pelajar yang berkaitan dengan masyarakat bilik darjah dan penting untuk pembelajaran menggunakan komputer. Sebagai tambahan melaporkan bahawa komputer adalah penting untuk pembelajaran mereka, pelajar menunjukkan bahawa mereka menikmati menggunakannya. Satu lagi faktor utama untuk pelajar ialah semangat kekitaan kepada
kelas dan mengalami semangat pertalian dengan rakan-rakan sebaya. Adalah penting  kepercayaan pelajar di kalangan rakan-rakan mereka dan amanah terhadap guru-guru mereka.

Soal selidik adalah untuk mengenal pasti isu-isu dan kebimbangan pelajar tentang penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Satu ratus dan sembilan (109) soal selidik telah dikeluarkan secara rawak dan secara langsung kepada pelajar-pelajar di Sains Sosial, Pendidikan, Sekolah Perniagaan, Sains, dan fakulti Kesenian.
Empat perubahan positif yang berlaku dalam laptop bilik darjah, yang kita katakan di bawah label bertulis, literasi maklumat,kemahiran multimedia, dan autonomi.
Bertulis : satu faktor yang menghalang bertulis oleh komputer dalam beberapa kes adalah lemah kemahiran menggunakan papan kekunci sesetengah pelajar.
Literasi maklumat:
1. Sebanyak 63% daripada pelajar-pelajar kita yang ditinjau menunjukkan mereka menggunakan komputer riba untuk menyemak imbas atau membuat pencarian di Internet beberapa kali seminggu atau lebih di sekolah. 2.pelajar kerap mengumpul maklumat mana yang mereka perlukan sebagai tindak balas kepada peristiwa-peristiwa semasa atau topik-topik yang timbul dalam kelas.
3. menggunakan maklumat dalam talian dalam perkhidmatan projek-projek penyelidikan. menyaksikan pelajar-pelajar yang menjalankan pelbagai projek-projek penyelidikan yang berkaitan dengan sastera, kajian sejarah sosial, peristiwa-peristiwa semasa, kesihatan, dan sains.
Kemahiran multimedia: Ketiga-tiga cara utama yang pelajar digunakan multimedia bagi arahan, interpretasi, dan pengeluaran pengetahuan.
Autonomi: Akhir sekali, penggunaan komputer riba sepanjang hari dan di rumah yang disediakan pelajar cara untuk bebas mengatur dan mengekalkan sekolah mereka dan bahan-bahan kajian dan mengkaji lebih autonomi di dalam dan di luar sekolah. Sebagai contoh,
pelajar mencipta kad digital flash menggunakan Keynote, mencatatkan kerja rumah mereka
tugasan dengan program kalendar hiring, mengambil nota dengan pemproses perkataan,
dan dianjurkan dan diangkut bahan yang berkaitan dengan sekolah mereka di dalam komputer riba mereka, sekali gus menyediakan akses yang lebih baik kepada kajian autonomi di luar sekolah

ULASAN JURNAL KUALITATIF
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
RUMUSAN
Soalan penyelidikan yang pertama ditanya bagaimana pelajar menghuraikan bilik darjah, masyarakat dan kepentingan bagi pembelajaran mereka.
analisis menunjukkan bahawa pelajar mengenal pasti tiga
faktor utama yang penting bagi perasaan mereka tentang masyarakat dan kepentingan untuk pembelajaran mereka.
Faktor pertama ialah teknologi dan penggunaan komputer. Pelajar-pelajar yang telah ditemubual mendedahkan bahawa bukan sahaja mereka
mencari komputer untuk membantu tugasan seperti penyelidikan projek-projek tetapi juga mereka menikmati menggunakannya untuk tujuan itu.
Faktor kedua yang penting kepada pelajar-pelajar adalah rasa kepunyaan kelas, perasaan yang ingin dan disenangi oleh rakan-rakan mereka.
Faktor ketiga yang penting untuk rasa pelajar masyarakat dan pembelajaran mereka adalah jumlah amanah bahawa mereka yang berpengalaman di dalam kelas.
Soalan penyelidikan kedua ditanya bagaimana penggunaan teknologi dalam bilik darjah mempengaruhi perasaan pembelajaran pelajar dalam komuniti bilik darjah. Subscale pembelajaran
SCCI menunjukkan peningkatan yang ketara di kalangan pelajar-pelajar yang diajar dengan jumlah yang teknologi tinggi.
Dalam kajian ini penemuan mendedahkan bahawa penggunaan ICT, seperti papan putih interaktif, yang semakin meningkat dalam beberapa dewan kuliah. E-mel yang digunakan oleh kebanyakan pelajar tetapi terhad kepada komunikasi peribadi mereka dengan kawan-kawan dan ahli keluarga. Kebanyakkan
pelajar walaupun kerap mereka menggunakan e-mel, mereka tidak menggunakannya sebagai saluran untuk pembelajaran. Kebanyakan pensyarah juga tidak melibatkan pelajar mereka dalam penggunaan ICT dengan memberi mereka tugasan melalui e-mel, merujuk kepada sumber-sumber dalam talian akademik, rujukan web, merujuk kepada CD-ROM di dalam buku teks rujukan, dll.Induksi empirik daripada analisis yang dibawa ke hadapan mendapati bahawa teknologi komunikasi maklumat tidak meluas digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di universiti-universiti awam Ghana khusus di Universiti Cape Coast.
Artikel ini mengkaji pelaksanaan program komputer riba satu persatu dalam tiga buah sekolah yang pelbagai di California. Program ini telah dijalankan dalam satu sebahagian besarnya Hispanic tinggi rendah sosio ekonomi rendah, sebahagian besarnya Asia Asia-Amerika yang tinggi-SES K-8 sekolah, dan dalam program ini berbakat di sekolah rendah SES sederhana. Temu bual, pemerhatian, kaji selidik, dan analisis kerja pelajar menunjukkan bahawa program membantu memudahkan penulisan intensif
yang kaya dengan maklumat, mod, dan pengajaran yang berpusatkan pelajar. Analisis skor ujian dalam Bahasa Inggeris dan matematik menunjukkan bahawa pelajar komputer riba gagal untuk bersaing dengan pelajar yang tidak mempunyai laptop dalam tahun pertama pelaksanaannya. tetapi membuat keuntungan kukuh dalam tahun kedua pelaksanaan.

RUJUKAN:
 1. http://www.sagepub.com/drewstudy/articles/Annotated%20Article%2003.pdf
 2. www.gse.uci.edu/person/warschauer_m/docs/laptops-jecr.pdf
 3. www.jiti.com/v09/jiti.v9n2.081-090.pdf

Rumusan keseluruhan jurnal
Jurnal 1 : Effects of Computer Use on High School Students’Sense of Community.( Kesan penggunaan komputer dalam kesedaran komuniti pelajar sekolah tinggi)
Jurnal 2 : Tertiary Students’ View on Information and Communications Technology Usage in Ghana.(Pandangan Pelajar pengajian tinggi tentang penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi di Ghana.
Jurnal 3 : Learning with laptops:a multi-method case study. (pembelajaran dengan komputer riba: kajian kes multi-kaedah).
Ketiga tiga jurnal ini menggunakan method kualitatif  dan kuantitatif mereka yang tersendiri. Ianya kajian jenis gabungan kualitatif dan kuantitatif.
Dalam jurnal 1 pendekatan yang digunakan ialah menggunakan reka bentuk yang bercampur-campur kaedah dalam kajian ini. Menganalisis data yang telah dikumpul untuk menentukan Jacinto di kalangan kelas dengan analisis varians (ANOVAs). Penyelidik telah mengkaji perasaan masyarakat kelas di kalangan populasi pelajar sarjana muda dengan melihat kesan teknologi kepada komuniti bilik darjah, semangat kemasyarakatan dan penggunaan komputer dalam Pendidikan Menengah. Hasil kajian Penyelidik boleh membina kajian ini dengan memantau dengan lebih teliti jumlah, dan jenis, penggunaan komputer.Kajian lanjut ke kesan teknologi pada budi bicara pelajar masyarakat kelas harus menggunakan kumpulan yang utuh dalam reka bentuk yang bercampur-campur tetapi menggunakan teknik etnografi sebagai tambahan kepada kaedah-kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini.
Jurnal 2 pula Kaedah kualitatif yang digunakan melibatkan penunjuk deskriptif untuk menilai penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di UniversitiCape Coast. Kaedah kuantitatif yang digunakan ialah pengiraan frekuensi, potongan kira-kira sampel dari penduduk dan perwakilan grafik statistik. Projek ini menerangkan dan contextualizes perubahan yang berlaku di dalam pengajaran dan pembelajaran. Kesan akibat penggunaan ICT di khalayak ramai di Universiti Ghana, dan mengenal pasti kepentingan buku-buku teks dan nota kuliah untuk mengajar dan pembelajaran. Induksi empirik daripada analisis yang dibawa ke hadapan mendapati bahawa teknologi komunikasi maklumat tidak meluas digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di universiti-universiti awam Ghana khusus di Universiti Cape Coast.
Jurnal 3 menggunakan Data kualitatif yang dikutip dan dianalisis iaitu melalui kaji selidik, pemerhatian, temu bual serta dokumen dan rekod. Dalam data kualitatif ini, tiada data yang telah dikumpul dari kelas atau sekolah yang ketiadaan laktop. Data kuantitatif yang digunakan ialah jenis longitudinal dan analis data melalui data ujian skor. Pendekatan yang digunakan ini adalah bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan program komputer riba satu persatu dalam tiga buah sekolah yang pelbagai di California.Hasil kajian menunjukkan bahawa program membantu memudahkan penulisan intensif yang kaya dengan maklumat, mod, dan pengajaran yang berpusatkan pelajar.Hasil analisis skor ujian dalam Bahasa Inggeris dan matematik menunjukkan bahawa pelajar komputer riba gagal untuk bersaing dengan pelajar yang tidak mempunyai laptop dalam tahun pertama pelaksanaannya tetapi membuat keuntungan kukuh dalam tahun kedua pelaksanaan.